تصفیه آب به روش سیستم های تبادل یونی

۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۱۱:۵۲

تصفیه آب به روش سیستم های تبادل یونی

انواع روش های تصفیه آب می تواند شامل روشهای فیلتراسیون آب، تبادل یونی، اسمز معکوس، الکترودیالیز و سیستم های ضدعفونی کننده آب باشند.

فرایند تبادل یونی یکی ازانواع روش های تصفیه آب است که از اشکال پدیده جذب سطحی است.

در سیستم های تبادل یونی فاز سیال در تماس با فاز جامد جاذب قرار می‌گیرد.

طی این تماس برخی از اجزای موجود در فاز سیال جذب فاز جامد شده و از سیال جدا می‌گردند.

پس ازاشباع شدن گروه های عاملی، سیستم تحت عملیات احیا وشستشوی شیمیایی قرار گرفته تا مجدداً مورد استفاده قرار ‌گیرد.

felis mattis commodo efficitur. consectetur quis massa libero elit. dapibus tristique sed