- گروه شیمی - https://www.chemgroup.net -

کروماتوگرافی گازی (قسمت دوم)

چگونگی تزریق در دستگاه کروماتوگراف گاز در فیلم آموزشی زیر نحوه نمونه برداری توسط سرنگ تزریق ، نحوه داده گیری وعواملی که باعث آشفتگی در دستگاه می شود نشان داده می شود.

منبع: شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج به آدرس madsg.com