فیلم آموزشی نرم افزار GaussView


دسته‌بندی: ویدئو کلیپ
به‌روزرسانی: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
مطالعه: حدود ۳ دقیقه
فیلم آموزشی نرم افزار GaussView

فیلم آموزشی نرم افزار GaussView (پیشرفته ترین و قدرتمندترین رابط گرافیکی برای آماده سازی فایل های گوسین می باشد.)

با GaussView شما می توانید ساختارهای مولکولی مورد نظر خود را ایجاد و همچنین نتایج پیش بینی شده را به صورت گرافیکی مشاهده نمایید.

پنج ویدئویی که در ادامه مشاهده خواهید کرد آموزش ویژگی های پر استفاده نرم افزار GaussView می باشند. برای درک بهتر آموزش‌ها بهتر است ویدئوها را به ترتیبی که درج شده‌اند، مشاهده کنید.

برای دانلود نرم افزارهای Gaussian و GaussView به این مطلب مراجعه کنید.

فیلم آموزشی نرم افزار GaussView

GaussView 6 Tutorial 1: Building Molecules

This video demonstrates the basics of building molecules in GaussView6.

۰:۰۷ Techniques used
۰:۲۶ Using templates to build 2,4,6 trinitrotoluene
۱:۲۴ Settling angles between fragments to build 2-phenylpyridine
۲:۳۷ Using symmetry to build Cr(CO)₆ and Fe(CO)₅
۴:۴۷ Docking two structures to build 3,3'-dichlorobiphenyl
۶:۳۷ Using alternate templates to build di-μ-oxo-bis(tetraamine manganese) [C2h & D2h isomers]
۱۲:۴۱ More Information


GaussView 6 Tutorial 2: Running Jobs

Learn the basics of setting up and running Gaussian jobs with GaussView 6.

۰:۰۶ List of Gaussian 16 jobs
۰:۲۶ Single point energy
# B3LYP/6-311+G(2d,p)
۲:۲۲ Geometry optimization
# B3LYP/6-311+G(2d,p) OPT
۳:۱۴ Optimization + frequency
# B3LYP/6-311+G(2d,p) OPT=CalcFC Freq=VCD
۳:۵۴ Population analysis
# B3LYP/6-311+G(2d,p) Pop=(Full,NBO)
۵:۱۵ Solution phase
# Opt B3LYP/6-311+G(2d,p) SCRF=(Solvent=Acetonitrile)
۶:۰۷ More information


GaussView 6 Tutorial 3: Visualizing Results

Learn the basics of visualizing Gaussian results files with GaussView 6.

۰:۰۷ List of topics
۰:۱۹ Calculation summary of a FOX-7 Dimer optimization
# opt=recalcfc=30 freq apfd/6-311+g(2d,p) geom=allcheck
guess=read
۲:۴۳ Viewing atom and bond properties
۴:۴۶ Viewing an IRC plot
# irc=(calcfc,recorrect=never) apfd/6-31g(d) scrf=
(solvent=dmso) geom=connectivity
۶:۲۶ Viewing frequency results
CH₂O: # opt freq=raman b3lyp/6-311+g(2d,p) geom=connectivity
C₂H₄O₂ : # opt freq b3lyp/6-311+g(2d,p) geom=connectivity scrf=
(smd,solvent=chloroform,read) int=ultrafine cphf=ultrafine
۸:۱۶ Anharmonic vibrational analysis
# opt freq=anharm apfd/6-31+g(d,p) int=(ultrafine,acc2e=12)
۹:۲۳ More information


GaussView 6 Tutorial 4: 3-D Results Visualization

Learn the basics of visualizing 3D data with Gaussian results files with GaussView 6.

۰:۰۷ Topics covered
۰:۱۶ Visualizing Molecular Orbitals
۰:۳۶ Generating a Cube
۱:۳۹ Generating a Surface
۳:۱۸ Generating a Contour
۳:۴۶ Defining Contour Plane
۴:۴۵ Visualizing Multiple Molecular Orbitals (MOs)
۵:۴۶ Mapping a surface
۹:۲۴ Solvation cavity
۱۰:۲۸ More information


GaussView 6 Tutorial 5: Working with Spectra

Learn the basics of working with Spectra in GaussView 6.

۰:۰۷ Topics covered
۰:۱۸ IR Spectrum of C60
۱:۲۹ Raman spectra with Benzocaine
۴:۲۸ Isotope substitution on CH₂۰
۷:۱۳ VCD spectra with Camphor
۱۰:۳۲ ROA spectra with R-Epichlorohydrin
۱۳:۰۰ Optical Rotatory Dispersion (ORD) spectra with substituted oxiranes
۱۴:۳۷ NMR spectra with 2-Nitroanaline
۱۷:۲۱ More information

برای نوشتن دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

در حال بارگذاری دیدگاه‌ها ...
id massa felis eleifend ut vulputate, sed venenatis, ut mi, Nullam dapibus