مجموعه عملیاتی كه تحت شرایط مشخص میان نشان‌دهی یك دستگاه یا سیستم اندازه‌گیری یا مقدار یك سنجه مادی یا ماده مرجع و مقدار متناظر آن كه از استانداردهای اندازه‌گیری حاصل می‌شود، رابطه‌ای برقرار می‌كند.کالیبراسیون اجازه می…
۰ پاسخ
واسنجی یا کالیبراسیون مطابقت با استاندارد را تعیین می‌کند، کالیبراسیون اندازه‌گیری و تعیین صحت وسیله اندازه‌گیری در مطابقت با مرجع تایید شده می‌باشد.
۰ دیدگاه
risus venenatis, elit. accumsan mattis consequat.