اسپکتروفتومتری جذب اتمی (AAS)اساس این روش بر مبنای جذب تشعشعات الکترومغناطیسی توسط اتم های یک عنصر است. جذب انرژی نورانی موقعی انجام می شود که نمونه به صورت محلول درآید و از طول موج نوری که مخصوص آن عنصر باشد استفاده…
۰ دیدگاه
dolor. eget velit, felis elit. Nullam sem, tristique efficitur. et,