روی - zinc - Zn


ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادروی, Zn, 30
تلفظ به انگلیسی

/ˈzɪŋk/ zingk

نام گروهی برای عناصر مشابهفلزات واسطه
توصیحات مربوط به گروه

Alternatively considered a post-فلزات واسطه

گروه، تناوب، بلوک۱۲۴, d
جرم اتمی استاندارد

65.38(2) g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ar] 3d10 4s2

الکترون به لایه

2, 8, 18, 2

ویژگی‌های فیزیکی

حالتجامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

7.14 g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

6.57 g·cm۳

نقطه ذوب

692.68 K, 419.53 °C, 787.15 °F

نقطه جوش

1180 K, 907 °C, 1665 °F

گرمای هم‌جوشی

7.32 kJ·mol−1

گرمای تبخیر

123.6 kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

25.470 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

610

670

750

852

990

1179

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

+2, +1, 0

(amphoteric oxide)

الکترونگاتیوی

1.65 (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

1st: 906.4 kJ·mol−1

2nd: 1733.3 kJ·mol−1

3rd: 3833 kJ·mol−1

شعاع اتمی

134 pm

شعاع کووالانسی

122±4 pm

شعاع واندروالانسی

139 pm

متفرقه

ساختار کریستالیhexagonal
مغناطیسdiamagnetic
مقاومت الکتریکی

(20 °C) 59.0 nΩ·m

رسانایی گرمایی

(300 K) 116 W·m−1·K−1

انبساط گرمایی

(25 °C) 30.2 µm·m−1·K−1

سرعت صوت (سیم نازک)

(r.t.) (rolled) 3850 m·s−1

مدول یانگ

108 GPa

مدول شیر

43 GPa

مدول باک

70 GPa

نسبت پواسون

0.25

سختی موس

2.5

سختی برینل

412 MPa

عدد کاس7440-66-6

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های روی

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
64Zn48.6%64Zn ایزوتوپ پایدار است که 34 نوترون داردs
65Znsyn

243.8 d

ε1.351965Cu
γ1.1155-
66Zn27.9%66Zn ایزوتوپ پایدار است که 36 نوترون داردs
67Zn4.1%67Zn ایزوتوپ پایدار است که 37 نوترون داردs
68Zn18.8%68Zn ایزوتوپ پایدار است که 38 نوترون داردs
70Zn0.6%70Zn ایزوتوپ پایدار است که 40 نوترون داردs
72Znsyn

46.5 h

β0.45872Ga
accumsan ipsum ut id ante. sit elit. quis,