وانادیم - vanadium - V


ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نماد وانادیم, V, 23
تلفظ به انگلیسی/vəˈneɪdiəm/

və-NAY-dee-əm

نام گروهی برای عناصر مشابهفلزات واسطه
گروه، تناوب، بلوک۵۴, d
جرم اتمی استاندارد

50.9415 g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ar] 3d3 4s2

الکترون به لایه2, 8, 11, 2

ویژگی‌های فیزیکی

حالتجامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

6.0 g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

5.5 g·cm۳

نقطه ذوب

2183 K, 1910 °C, 3470 °F

نقطه جوش

3680 K, 3407 °C, 6165 °F

گرمای هم‌جوشی

21.5 kJ·mol−1

گرمای تبخیر

459 kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

24.89 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

2101

2289

2523

2814

3187

3679

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

5, 4, 3, 2, 1, -1

(آمفوتر oxide)

الکترونگاتیوی

1.63 (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

1st: 650.9 kJ·mol−1

2nd: 1414 kJ·mol−1

3rd: 2830 kJ·mol−1

شعاع اتمی

134 pm

شعاع کووالانسی

153±8 pm

متفرقه

ساختار کریستالیbody-centered cubic
مغناطیسparamagnetic
مقاومت الکتریکی

(20 °C) 197 nΩ·m

رسانایی گرمایی

(300 K) 30.7 W·m−1·K−1

انبساط گرمایی

(25 °C) 8.4 µm·m−1·K−1

سرعت صوت (سیم نازک)

(20 °C) 4560 m/s

مدول یانگ

128 GPa

مدول شیر

47 GPa

مدول باک

160 GPa

نسبت پواسون0.37
سختی موس6.7
عدد کاس7440-62-2

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های وانادیم

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
48Vsyn

15.9735 d

ε+β+4.012348Ti
49Vsyn330 dε0.601949Ti
50V0.25%

1.5×1017y

ε2.208350Ti
β1.036950Cr
51V99.75%51V ایزوتوپ پایدار است که 28 نوترون داردs
risus. risus ut Praesent Sed dolor. felis dapibus