تیتانیم - titanium - Ti


ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادتیتانیم, Ti, 22
تلفظ به انگلیسی/taɪˈteɪniəm/

tye-TAY-nee-əm

نام گروهی برای عناصر مشابهفلزات واسطه
گروه، تناوب، بلوک۴۴, d
جرم اتمی استاندارد

47.867 g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ar] 3d2 4s2

الکترون به لایه2, 8, 10, 2

ویژگی‌های فیزیکی

حالتجامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

4.506 g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

4.11 g·cm۳

نقطه ذوب

1941 K, 1668 °C, 3034 °F

نقطه جوش

3560 K, 3287 °C, 5949 °F

گرمای هم‌جوشی

14.15 kJ·mol−1

گرمای تبخیر

425 kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

25.060 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

1982

2171

(2403)

2692

3064

3558

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

4, 3, 2, 1

(آمفوتر oxide)

الکترونگاتیوی

1.54 (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

1st: 658.8 kJ·mol−1

2nd: 1309.8 kJ·mol−1

3rd: 2652.5 kJ·mol−1

شعاع اتمی

147 pm

شعاع کووالانسی

160±8 pm

متفرقه

ساختار کریستالیhexagonal
مغناطیسپارامغناطیس
مقاومت الکتریکی

(20 °C) 420 nΩ·m

رسانایی گرمایی

(300 K) 21.9 W·m−1·K−1

انبساط گرمایی

(25 °C) 8.6 µm·m−1·K−1

سرعت صوت (سیم نازک)

(r.t.) 5,090 m·s−1

مدول یانگ

116 GPa

مدول شیر

44 GPa

مدول باک

110 GPa

نسبت پواسون

0.32

سختی موس

6.0

سختی ویکر

970 MPa

سختی برینل

716 MPa

عدد کاس7440-32-6

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های تیتانیم

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
44Tisyn

63 y

ε-44Sc
γ

0.07D, 0.08D

-
46Ti8.0%46Ti ایزوتوپ پایدار است که 24 نوترون داردs
47Ti7.3%47Ti ایزوتوپ پایدار است که 25 نوترون داردs
48Ti73.8%48Ti ایزوتوپ پایدار است که 26 نوترون داردs
49Ti5.5%49Ti ایزوتوپ پایدار است که 27 نوترون داردs
50Ti5.4%50Ti ایزوتوپ پایدار است که 28 نوترون داردs
in Donec dolor. velit, elit. accumsan justo tristique ut tempus