گوگرد - sulfur - S


ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادگوگرد, S, 16
تلفظ به انگلیسی/ˈsʌlfər/ SUL-fər
نام گروهی برای عناصر مشابهنافلزات
گروه، تناوب، بلوک۱۶۳, p
جرم اتمی استاندارد

32.065 g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ne] 3s2 3p4

الکترون به لایه۲،۸،۶

ویژگی‌های فیزیکی

حالتجامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

(آلفا)

2.07 g·cm۳

چگالی (نزدیک به r.t.)

(بتا)

1.96 g·cm−3

چگالی (نزدیک به r.t.)

(گاما)

1.92 g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

1.819 g·cm۳

نقطه ذوب

388.36 K, 115.21 °C, 239.38 °F

نقطه جوش

717.8 K, 444.6 °C, 832.3 °F

نقطه بحرانی

1314 K, 20.7 MPa

گرمای هم‌جوشی

(mono) 1.727 kJ·mol−1

گرمای تبخیر

(mono) 45 kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

22.75 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

375

408

449

508

591

717

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

6, 5, 4, 3, 2, 1, -1, -2

(اکسید اسیدی قوی)

الکترونگاتیوی

2.58 (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

1st: 999.6 kJ·mol−1

2nd: 2252 kJ·mol−1

3rd: 3357 kJ·mol−1

شعاع کووالانسی

۱۰۵±۳ pm

شعاع واندروالانسی

۱۸۰ pm

متفرقه

ساختار کریستالیorthorhombic
مغناطیسدیامغناطیس
مقاومت الکتریکی

(20 °C) (amorphous)

2×1015Ω·m

رسانایی گرمایی

(300 K) (amorphous)

0.205 W·m−1·K−1

مدول باک

7.7 GPa

سختی موس2.0
عدد کاس7704-34-9

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های گوگرد

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
32S95.02%32S ایزوتوپ پایدار است که 16 نوترون داردs
33S0.75%33S ایزوتوپ پایدار است که 17 نوترون داردs
34S4.21%34S ایزوتوپ پایدار است که 18 نوترون داردs
35Ssyn87.32 dβ0.16735Cl
36S0.02%36S ایزوتوپ پایدار است که 20 نوترون داردs
sem, diam nec id felis odio