سلنیم – selenium – Se

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نماد سلنیم, Se, 34
تلفظ به انگلیسی

/sɨˈliːniəm/ si-LEE-nee-əm

نام گروهی برای عناصر مشابه نافلزات
گروه، تناوب، بلوک ۱۶۴, p
جرم اتمی استاندارد

78.96 g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ar] 4s2 3d10 4p4

الکترون به لایه

2, 8, 18, 6

ویژگی‌های فیزیکی

حالت جامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

(gray) 4.81 g·cm۳

چگالی (نزدیک به r.t.)

(alpha) 4.39 g·cm−3

چگالی (نزدیک به r.t.)

(vitreous) 4.28 g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

3.99 g·cm۳

نقطه ذوب

494 K, 221 °C, 430 °F

نقطه جوش

958 K, 685 °C, 1265 °F

نقطه بحرانی

1766 K, 27.2 MPa

گرمای هم‌جوشی

(gray) 6.69 kJ·mol−1

گرمای تبخیر

95.48 kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

25.363 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

500

552

617

704

813

958

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

6, 4, 2, 1, -2
(strongly
اسیدic oxide)

الکترونگاتیوی

2.55 (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

1st: 941.0 kJ·mol−1

2nd: 2045 kJ·mol−1

3rd: 2973.7 kJ·mol−1

شعاع اتمی

120 pm

شعاع کووالانسی

120±4 pm

شعاع واندروالانسی

190 pm

متفرقه

ساختار کریستالی hexagonal
مغناطیس دیامغناطیس
رسانایی گرمایی

(300 K) (amorphous) 0.519 W·m−1·K−1

انبساط گرمایی

(25 °C) (amorphous) 37 µm·m−1·K−1

سرعت صوت (سیم نازک)

(20 °C) 3350 m/s

مدول یانگ

10 GPa

مدول شیر

3.7 GPa

مدول باک

8.3 GPa

نسبت پواسون

0.33

سختی موس

2.0

سختی برینل

736 MPa

عدد کاس 7782-49-2

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های سلنیم

iso NA نیمه عمر DM DE (MeV) DP
72Se syn

8.4 d

ε 72As
γ 0.046
74Se 0.87% 74Se ایزوتوپ پایدار است که 40 نوترون داردs
75Se syn

119.779 d

ε 75As
γ 0.264, 0.136,
0.279
76Se 9.36% 76Se ایزوتوپ پایدار است که 42 نوترون داردs
77Se 7.63% 77Se ایزوتوپ پایدار است که 43 نوترون داردs
78Se 23.78% 78Se ایزوتوپ پایدار است که 44 نوترون داردs
79Se trace

3.27×105 y

β 0.151 79Br
80Se 49.61% 80Se ایزوتوپ پایدار است که 46 نوترون داردs
82Se 8.73%

1.08×1020 y

ββ 2.995 82Kr
felis at ut id, suscipit tempus id
×

Bitcoin: 12xqhSDEbwimy2yWKUo7MLVjAv1xwvcw4W

Tether: 0x144084aEe71F10C8d6fB5891BFD29c93570F4149