سلنیم - selenium - Se


ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادسلنیم, Se, 34
تلفظ به انگلیسی

/sɨˈliːniəm/ si-LEE-nee-əm

نام گروهی برای عناصر مشابهنافلزات
گروه، تناوب، بلوک۱۶۴, p
جرم اتمی استاندارد

78.96 g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ar] 4s2 3d10 4p4

الکترون به لایه

2, 8, 18, 6

ویژگی‌های فیزیکی

حالتجامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

(gray) 4.81 g·cm۳

چگالی (نزدیک به r.t.)

(alpha) 4.39 g·cm−3

چگالی (نزدیک به r.t.)

(vitreous) 4.28 g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

3.99 g·cm۳

نقطه ذوب

494 K, 221 °C, 430 °F

نقطه جوش

958 K, 685 °C, 1265 °F

نقطه بحرانی

1766 K, 27.2 MPa

گرمای هم‌جوشی

(gray) 6.69 kJ·mol−1

گرمای تبخیر

95.48 kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

25.363 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

500

552

617

704

813

958

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

6, 4, 2, 1, -2

(strongly اسیدic oxide)

الکترونگاتیوی

2.55 (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

1st: 941.0 kJ·mol−1

2nd: 2045 kJ·mol−1

3rd: 2973.7 kJ·mol−1

شعاع اتمی

120 pm

شعاع کووالانسی

120±4 pm

شعاع واندروالانسی

190 pm

متفرقه

ساختار کریستالیhexagonal
مغناطیسدیامغناطیس
رسانایی گرمایی

(300 K) (amorphous) 0.519 W·m−1·K−1

انبساط گرمایی

(25 °C) (amorphous) 37 µm·m−1·K−1

سرعت صوت (سیم نازک)

(20 °C) 3350 m/s

مدول یانگ

10 GPa

مدول شیر

3.7 GPa

مدول باک

8.3 GPa

نسبت پواسون

0.33

سختی موس

2.0

سختی برینل

736 MPa

عدد کاس7782-49-2

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های سلنیم

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
72Sesyn

8.4 d

ε-72As
γ0.046-
74Se0.87%74Se ایزوتوپ پایدار است که 40 نوترون داردs
75Sesyn

119.779 d

ε-75As
γ0.264, 0.136,

0.279

-
76Se9.36%76Se ایزوتوپ پایدار است که 42 نوترون داردs
77Se7.63%77Se ایزوتوپ پایدار است که 43 نوترون داردs
78Se23.78%78Se ایزوتوپ پایدار است که 44 نوترون داردs
79Setrace

3.27×105 y

β0.15179Br
80Se49.61%80Se ایزوتوپ پایدار است که 46 نوترون داردs
82Se8.73%

1.08×1020 y

ββ2.99582Kr
libero. fringilla venenatis dapibus nec tempus nunc porta. felis