نیکل - nickel - Ni


ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادنیکل, Ni, 28
تلفظ به انگلیسی/ˈnɪkəl/
نام گروهی برای عناصر مشابهفلزات واسطه
گروه، تناوب، بلوک۱۰۴, d
جرم اتمی استاندارد

58.6934(4) g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ar] 4s1 3d9

الکترون به لایه

2, 8, 17, 1

ویژگی‌های فیزیکی

حالتجامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

8.908 g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

7.81 g·cm۳

نقطه ذوب

1728 K, 1455 °C, 2651 °F

نقطه جوش

3186 K, 2913 °C, 5275 °F

گرمای هم‌جوشی

17.48 kJ·mol−1

گرمای تبخیر

377.5 kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

26.07 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

1783

1950

2154

2410

2741

3184

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

4, 3, 2, 1 , -1

(mildly basic oxide)

الکترونگاتیوی

1.91 (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

1st: 737.1 kJ·mol−1

2nd: 1753.0 kJ·mol−1

3rd: 3395 kJ·mol−1

شعاع اتمی

124 pm

شعاع کووالانسی

124±4 pm

شعاع واندروالانسی

163 pm

متفرقه

ساختار کریستالی

face-centered cubic

مغناطیس

ferromagnetic

مقاومت الکتریکی

(20 °C) 69.3 nΩ·m

رسانایی گرمایی

(300 K) 90.9 W·m−1·K−1

انبساط گرمایی

(25 °C) 13.4 µm·m−1·K−1

سرعت صوت (سیم نازک)

(r.t.) 4900 m·s−1

مدول یانگ

200 GPa

مدول شیر

76 GPa

مدول باک

180 GPa

نسبت پواسون0.31
سختی موس4.0
سختی ویکر

638 MPa

سختی برینل

700 MPa

عدد کاس7440-02-0

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های نیکل

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
58Ni68.077%58Ni ایزوتوپ پایدار است که 30 نوترون داردs
59Nitrace

76000 y

ε-59Co
60Ni26.223%60Ni ایزوتوپ پایدار است که 32 نوترون داردs
61Ni1.14%61Ni ایزوتوپ پایدار است که 33 نوترون داردs
62Ni3.634%62Ni ایزوتوپ پایدار است که 34 نوترون داردs
63Nisyn

100.1 y

β0.066963Cu
64Ni0.926%64Ni ایزوتوپ پایدار است که 36 نوترون داردs
id, Sed libero. Praesent tempus ante. dolor. elementum