منگنز - manganese - Mn


ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادمنگنز, Mn, 25
تلفظ به انگلیسی/ˈmæŋɡəniːz/ MANG-gən-neez
نام گروهی برای عناصر مشابهفلزات واسطه
گروه، تناوب، بلوک۷۴, d
جرم اتمی استاندارد

54.938045 g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ar] 4s2 3d5

الکترون به لایه

2, 8, 13, 2

ویژگی‌های فیزیکی

حالتجامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

7.21 g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

5.95 g·cm۳

نقطه ذوب

1519 K, 1246 °C, 2275 °F

نقطه جوش

2334 K, 2061 °C, 3742 °F

گرمای هم‌جوشی

12.91 kJ·mol−1

گرمای تبخیر

221 kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

26.32 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

1228

1347

1493

1691

1955

2333

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, -1, -2, -3

(oxides: acidic, basic or amphoteric

depending on the oxidation state)

الکترونگاتیوی

1.55 (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

1st: 717.3 kJ·mol−1

2nd: 1509.0 kJ·mol−1

3rd: 3248 kJ·mol−1

شعاع اتمی

127 pm

شعاع کووالانسی

139±5 (low spin), 161±8 (high spin) pm

متفرقه

ساختار کریستالیbody-centered cubic
مغناطیسparamagnetic
مقاومت الکتریکی

(20 °C) 1.44 µΩ·m

رسانایی گرمایی

(300 K) 7.81 W·m−1·K−1

انبساط گرمایی

(25 °C) 21.7 µm·m−1·K−1

سرعت صوت (سیم نازک)

(20 °C) 5150 m/s

مدول یانگ

198 GPa

مدول باک

120 GPa

سختی موس6.0
سختی برینل

196 MPa

عدد کاس7439-96-5

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های منگنز

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
52Mnsyn

5.591 d

ε-52Cr
β+0.57552Cr
γ0.7, 0.9, 1.4-
53Mntrace

3.74 ×106 y

ε-53Cr
54Mnsyn

312.3 d

ε1.37754Cr
γ0.834-
55Mn100%55Mn ایزوتوپ پایدار است که 30 نوترون داردs
dolor id leo. luctus risus libero Sed