منیزیم - magnesium - Mg


ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادمنیزیم, Mg, 12
تلفظ به انگلیسی/mæɡˈniːziəm/, mag-NEE-zee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابهفلزات قلیایی خاک
گروه، تناوب، بلوک۲۳, s
جرم اتمی استاندارد

24.3050 g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ne] 3s2

الکترون به لایه2, 8, 2

ویژگی‌های فیزیکی

حالتجامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

1.738 g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

1.584 g·cm۳

نقطه ذوب

923 K, 650 °C, 1202 °F

نقطه جوش

1363 K, 1091 °C, 1994 °F

گرمای هم‌جوشی

8.48 kJ·mol−1

گرمای تبخیر

128 kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

24.869 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

701

773

861

971

1132

1361

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن2, 1

(strongly basic oxide)

الکترونگاتیوی1.31 (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونیزه شدن

(more)

1st: 737.7 kJ·mol−1

2nd: 1450.7 kJ·mol−1

3rd: 7732.7 kJ·mol−1

شعاع اتمی

160 pm

شعاع کووالانسی

141±7 pm

شعاع واندروالانسی

173 pm

متفرقه

ساختار کریستالیhexagonal
مغناطیسparamagnetic
مقاومت الکتریکی

(20 °C) 43.9 nΩ·m

رسانایی گرمایی

(300 K) 156 W·m−1·K−1

انبساط گرمایی

(25 °C) 24.8 µm·m−1·K−1

سرعت صوت (سیم نازک)

(r.t.) (annealed)

4940 m·s−1

مدول یانگ

45 GPa

مدول شیر

17 GPa

مدول باک

45 GPa

نسبت پواسون

0.290

سختی موس

2.5

سختی برینل

260 MPa

عدد کاس

7439-95-4

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

 ایزوتوپ‌های منیزیم

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
24Mg78.99%24Mg ایزوتوپ پایدار است که 12 نوترون داردs
25Mg10%25Mg ایزوتوپ پایدار است که 13 نوترون داردs
26Mg11.01%26Mg ایزوتوپ پایدار است که 14 نوترون داردs
libero non risus quis commodo commodo ipsum consequat. eget dictum leo libero.