مس - copper - Cu


ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادمس, Cu, 29
تلفظ به انگلیسی

/ˈkɒpər/ KOP-ər

نام گروهی برای عناصر مشابهفلزات واسطه
گروه، تناوب، بلوک۱۱۴, d
جرم اتمی استاندارد

63.546 g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ar] 3d10 4s1

الکترون به لایه

2, 8, 18, 1

ویژگی‌های فیزیکی

حالتجامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

8.94 g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

8.02 g·cm۳

نقطه ذوب

1357.77 K, 1084.62 °C, 1984.32 °F

نقطه جوش

2835 K, 2562 °C, 4643 °F

گرمای هم‌جوشی

13.26 kJ·mol−1

گرمای تبخیر

300.4 kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

24.440 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

1509

1661

1850

2089

2404

2834

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

+1, +2, +3, +4

(mildly basic oxide)

الکترونگاتیوی

1.90 (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

1st: 745.5 kJ·mol−1

2nd: 1957.9 kJ·mol−1

3rd: 3555 kJ·mol−1

شعاع اتمی

128 pm

شعاع کووالانسی

132±4 pm

شعاع واندروالانسی

140 pm

متفرقه

ساختار کریستالیface-centered cubic
مغناطیسdiamagnetic
مقاومت الکتریکی

(20 °C) 16.78 nΩ·m

رسانایی گرمایی

(300 K) 401 W·m−1·K−1

انبساط گرمایی

(25 °C) 16.5 µm·m−1·K−1

سرعت صوت (سیم نازک)

(r.t.) (annealed)

3810 m·s−1

مدول یانگ

110–128 GPa

مدول شیر

48 GPa

مدول باک

140 GPa

نسبت پواسون

0.34

سختی موس

3.0

سختی ویکر

369 MPa

سختی برینل

874 MPa

عدد کاس7440-50-8

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های مس

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
63Cu69.15%63Cu ایزوتوپ پایدار است که 34 نوترون داردs
65Cu30.85%65Cu ایزوتوپ پایدار است که 36 نوترون داردs
quis justo dapibus elit. ut mi, vulputate, adipiscing libero.