کروم – chromium – Cr

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نماد کروم, Cr, 24
تلفظ به انگلیسی /ˈkroʊmiəm/ KROH-mee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه فلزات واسطه
گروه، تناوب، بلوک ۶۴, d
جرم اتمی استاندارد

51.9961 g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ar] 3d5 4s1

الکترون به لایه 2, 8, 13, 1

ویژگی‌های فیزیکی

حالت جامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

7.19 g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

6.3 g·cm۳

نقطه ذوب

2180 K, 1907 °C, 3465 °F

نقطه جوش

2944 K, 2671 °C, 4840 °F

گرمای هم‌جوشی

21.0 kJ·mol−1

گرمای تبخیر

339.5 kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

23.35 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

1656

1807

1991

2223

2530

2942

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

6, 5, 4, 3, 2, 1, -1, -2
(strongly
اسیدic oxide)

الکترونگاتیوی

1.66 (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

1st: 652.9 kJ·mol−1

2nd: 1590.6 kJ·mol−1

3rd: 2987 kJ·mol−1

شعاع اتمی

128 pm

شعاع کووالانسی

139±5 pm

متفرقه

ساختار کریستالی body-centered cubic
مغناطیس

AFM (rather: SDW)

مقاومت الکتریکی

(20 °C) 125 nΩ·m

رسانایی گرمایی

(300 K) 93.9 W·m−1·K−1

انبساط گرمایی

(25 °C) 4.9 µm·m−1·K−1

سرعت صوت (سیم نازک)

(20 °C) 5940 m/s

مدول یانگ

279 GPa

مدول شیر

115 GPa

مدول باک

160 GPa

نسبت پواسون 0.21
سختی موس 8.5
سختی ویکر

1060 MPa

سختی برینل

1120 MPa

عدد کاس 7440-47-3

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های کروم

iso NA نیمه عمر DM DE (MeV) DP
50Cr 4.345%

> 1.8×1017y

εε 50Ti
51Cr syn

27.7025 d

ε 51V
γ 0.320
52Cr 83.789% 52Cr ایزوتوپ پایدار است که 28 نوترون داردs
53Cr 9.501% 53Cr ایزوتوپ پایدار است که 29 نوترون داردs
54Cr 2.365% 54Cr ایزوتوپ پایدار است که 30 نوترون داردs
ipsum Aliquam sed vulputate, Lorem tristique id, mattis quis, massa Sed elit.
×

Bitcoin: 12xqhSDEbwimy2yWKUo7MLVjAv1xwvcw4W

Tether: 0x144084aEe71F10C8d6fB5891BFD29c93570F4149