کلر - chlorine - Cl


ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادکلر, Cl, 17
تلفظ به انگلیسی/ˈklɔəriːn/ KLOR-een
نام گروهی برای عناصر مشابهHalogen
گروه، تناوب، بلوک۱۷۳, p
جرم اتمی استاندارد

35.453 g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ne] 3s2 3p5

الکترون به لایه2, 8, 7

ویژگی‌های فیزیکی

حالتگاز
چگالی

(0 °C, 101.325 kPa)

3.2 g/L

چگالی مایع در b.p.

1.5625 g·cm۳

نقطه ذوب

171.6 K, -101.5 °C, -150.7 °F

نقطه جوش

239.11 K, -34.04 °C, -29.27 °F

نقطه بحرانی

416.9 K, 7.991 MPa

گرمای هم‌جوشی

(Cl2) 6.406 kJ·mol−1

گرمای تبخیر

(Cl2) 20.41 kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

(Cl2) 33.949 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

128

139

153

170

197

239

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, -1

(strongly اسیدic oxide)

الکترونگاتیوی

3.16 (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

1st: 1251.2 kJ·mol−1

2nd: 2298 kJ·mol−1

3rd: 3822 kJ·mol−1

شعاع کووالانسی

102±4 pm

شعاع واندروالانسی

175 pm

متفرقه

ساختار کریستالیorthorhombic
مغناطیسدیامغناطیس
مقاومت الکتریکی

(20 °C) > 10 Ω·m

رسانایی گرمایی

(300 K) 8.9x10-3  W·m−1·K−1

سرعت صوت

(gas, 0 °C) 206 m/s

عدد کاس7782-50-5

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های کلر

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
35Cl75.77%35Cl ایزوتوپ پایدار است که 18 نوترون داردs
36Cltrace3.01×105 yβ0.70936Ar
ε-36S
37Cl24.23%37Cl ایزوتوپ پایدار است که 20 نوترون داردs
luctus Aenean elit. sit tristique venenatis, leo