کربن - carbon - C


ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادکربن, C, 6
تلفظ به انگلیسی/ˈkɑrbən/
نام گروهی برای عناصر مشابهنافلزات
گروه، تناوب، بلوک۱۴۲, p
جرم اتمی استاندارد

12.0107(8) g·mol۱

آرایش الکترونی1s2 2s2 2p2 or [He] 2s2 2p2
الکترون به لایه2,4

ویژگی‌های فیزیکی

حالتجامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

amorphous: 1.8–2.1 g·cm۳

چگالی (نزدیک به r.t.)

graphite: 2.267 g·cm−3

چگالی (نزدیک به r.t.)

diamond: 3.515 g·cm۳

نقطه سه‌گانه

4600 K (4327°C), 10800  kPa

گرمای هم‌جوشی

117 (graphite) kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

8.517(graphite),

6.155(diamond) J·mol۱·K۱

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

4, 3, 2, 1 , 0, -1, -2, -3, -4

الکترونگاتیوی

2.55 (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

(more)

1st: 1086.5 kJ·mol−1

2nd: 2352.6 kJ·mol−1

3rd: 4620.5 kJ·mol−1

شعاع کووالانسی

77(sp³), 73(sp²), 69(sp) pm

شعاع واندروالانسی

170 pm

متفرقه

مغناطیسدیامغناطیس
رسانایی گرمایی

(300 K) 119-165 (graphite)

900-2300 (diamond) W·m−1·K−1

انبساط گرمایی

(25 °C) 0.8 (diamond) µm·m−1·K−1

سرعت صوت (سیم نازک)

(20 °C) 18350 (diamond) m/s

مدول یانگ

1050 (diamond) GPa

مدول شیر

478 (diamond) GPa

مدول باک

442 (diamond) GPa

نسبت پواسون

0.1 (diamond)

سختی موس

1-2 (Graphite)

10 (Diamond)

عدد کاس7440-44-0

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های کربن

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP

15

12C98.9%12C ایزوتوپ پایدار است که 6 نوترون داردs
13C1.1%13C ایزوتوپ پایدار است که 7 نوترون داردs
14Ctrace5730 yβ-0.15614N
neque. libero. Sed lectus sem, vel, in