کلسیم - calcium - Ca


ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادکلسیم, Ca, 20
تلفظ به انگلیسی/ˈkælsiəm/ KAL-see-əm
نام گروهی برای عناصر مشابهفلزات قلیایی خاک
گروه، تناوب، بلوک۲۴, s
جرم اتمی استاندارد

40.078 g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ar] 4s2

الکترون به لایه2, 8, 8, 2

ویژگی‌های فیزیکی

حالتجامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

1.55 g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

1.378 g·cm۳

نقطه ذوب

1115 K, 842 °C, 1548 °F

نقطه جوش

1757 K, 1484 °C, 2703 °F

گرمای هم‌جوشی

8.54 kJ·mol−1

گرمای تبخیر

154.7 kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

25.929 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

864

956

1071

1227

1443

1755

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

+2, +1

(strongly basic oxide)

الکترونگاتیوی

1.00 (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

1st: 589.8 kJ·mol−1

2nd: 1145.4 kJ·mol−1

3rd: 4912.4 kJ·mol−1

شعاع اتمی

197 pm

شعاع کووالانسی

176±10 pm

شعاع واندروالانسی

231 pm

متفرقه

ساختار کریستالیface-centered cubic
مغناطیسdiamagnetic
مقاومت الکتریکی

(20 °C) 33.6 nΩ·m

رسانایی گرمایی

(300 K) 201 W·m−1·K−1

انبساط گرمایی

(25 °C) 22.3 µm·m−1·K−1

سرعت صوت (سیم نازک)

(20 °C) 3810 m/s

مدول یانگ

20 GPa

مدول شیر

7.4 GPa

مدول باک

17 GPa

نسبت پواسون0.31
سختی موس1.75
سختی برینل

167 MPa

عدد کاس7440-70-2

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های کلسیم

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
40Ca96.941%40Ca ایزوتوپ پایدار است که 20 نوترون داردs
41Catrace1.03×105 yε-41K
42Ca0.647%42Ca ایزوتوپ پایدار است که 22 نوترون داردs
43Ca0.135%43Ca ایزوتوپ پایدار است که 23 نوترون داردs
44Ca2.086%44Ca ایزوتوپ پایدار است که 24 نوترون داردs
45Casyn

162.7 d

β0.25845Sc
46Ca0.004%

>2.8×1015 y

ββ ?46Ti
47Casyn

4.536 d

β0.694, 1.9947Sc
γ1.297-
48Ca0.187%

>4×1019 y

ββ ?48Ti
ut dolor eget at quis venenatis, id ut adipiscing