بریلیم - beryllium - Be


ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادبریلیم, Be, 4
تلفظ به انگلیسی/bəˈrɪliəm/ bə-RIL-ee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابهفلزات قلیایی خاک
گروه، تناوب، بلوک۲۲, s
جرم اتمی استاندارد

9.012182 g·mol۱

آرایش الکترونی1s2 2s2
الکترون به لایه2, 2

ویژگی‌های فیزیکی

حالتجامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

1.85 g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

1.690 g·cm۳

نقطه ذوب

1560 K, 1287 °C, 2349 °F

نقطه جوش

2742 K, 2469 °C, 4476 °F

گرمای هم‌جوشی

12.2 kJ·mol−1

گرمای تبخیر

297 kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

16.443 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

1462

1608

1791

2023

2327

2742

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن2, 1

(آمفوتر oxide)

الکترونگاتیوی1.57 (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونیزه شدن

(more)

1st: 899.5 kJ·mol−1

2nd: 1757.1 kJ·mol−1

3rd: 14848.7 kJ·mol−1

شعاع اتمی

105 pm

شعاع اتمی محاسبه شده

112 pm

شعاع کووالانسی

96±3 pm

شعاع واندروالانسی

153 pm

متفرقه

ساختار کریستالیhexagonal
مغناطیسdiamagnetic
مقاومت الکتریکی

(20 °C) 36 nΩ·m

رسانایی گرمایی

(300 K) 200 W·m−1·K−1

انبساط گرمایی

(25 °C) 11.3 µm·m−1·K−1

سرعت صوت (سیم نازک)

(r.t.) 12870 m·s−1

مدول یانگ

287 GPa

مدول شیر

132 GPa

مدول باک

130 GPa

نسبت پواسون0.032
سختی موس5.5
سختی ویکر

1670 MPa

سختی برینل

600 MPa

عدد کاس7440-41-7

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های بریلیم

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
7Betrace53.12 dε0.8627Li
γ0.477-
9Be100%9Be ایزوتوپ پایدار است که 5 نوترون داردs
10Betrace1.36×106 yβ0.55610B
neque. vel, consectetur ipsum libero diam lectus