آلومینیم - aluminium - Al


ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادآلومینیم, Al, 13
تلفظ به انگلیسیUK/ˌæljʉˈmɪniəm/

AL-ew-MIN-ee-əm; or US /əˈluːmɨnəm/

ə-LOO-mi-nəm

نام گروهی برای عناصر مشابهفلزات دیگر
گروه، تناوب، بلوک۱۳۳, p
جرم اتمی استاندارد

26.9815386 g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ne] 3s2 3p1

الکترون به لایه2, 8, 3

ویژگی‌های فیزیکی

حالتجامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

2.70 g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

2.375 g·cm۳

نقطه ذوب

933.47 K, 660.32 °C, 1220.58 °F

نقطه جوش

2792 K, 2519 °C, 4566 °F

گرمای هم‌جوشی

10.71 kJ·mol−1

گرمای تبخیر

294.0 kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

24.200 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

1482

1632

1817

2054

2364

2790

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن3, 2, 1

(آمفوتر oxide)

الکترونگاتیوی

1.61 (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

(more)

1st: 577.5 kJ·mol−1

2nd: 1816.7 kJ·mol−1

3rd: 2744.8 kJ·mol−1

شعاع اتمی

143 pm

شعاع کووالانسی

121±4 pm

شعاع واندروالانسی

184 pm

متفرقه

ساختار کریستالیface-centered cubic
مغناطیسparamagnetic
مقاومت الکتریکی

(20 °C) 28.2 nΩ·m

رسانایی گرمایی

(300 K) 237 W·m−1·K−1

انبساط گرمایی

(25 °C) 23.1 µm·m−1·K−1

سرعت صوت (سیم نازک)

(r.t.) (rolled) 5,000 m·s−1

مدول یانگ

70 GPa

مدول شیر

26 GPa

مدول باک

76 GPa

نسبت پواسون0.35
سختی موس2.75
سختی ویکر167 MPa
سختی برینل245 MPa
عدد کاس7429-90-5

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های آلومینیم

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
26Altrace7.17×105yβ+1.1726Mg
ε-26Mg
γ1.8086-
27Al100%27Al ایزوتوپ پایدار است که 14 نوترون داردs
odio dolor felis risus amet, venenatis, tempus vulputate, massa