- گروه شیمی - https://www.chemgroup.net -

نرم افزار آنلاین رسم ساختار مولکولی ترکیبات شیمیایی

نرم افزار آنلاین رسم ساختار مولکولی ترکیبات شیمیایی در وب سایت گروه شیمی راه اندازی شد. با استفاده از این نرم افزار آنلاین قادر خواهید بود انواع ساختار مولکولی ترکیبات شیمیایی را رسم کنید و از نرم افزار خروجی تهیه کنید.

همچنین این نرم افزار دارای قابلیت دریافت ورودی برای انجام تغییرات در ساختار و صدور خروجی می باشد.

chemdraw2 [1]

تصویر صدور خروجی توسط نرم افزار

 

رسم ساختار مولکولی ترکیبات شیمیایی [2]

راهنمای کلیدهای نرم افزار :

chemdrawicon1 [3]Select

انتخاب یک اتم و یا یک گروه از اتم ها

 

chemdrawicon2 [4]Delete

حذف یک اتم و یا یک گروه از اتم ها

 

chemdrawicon3 [5]Bond

پیوند ساده

 

chemdrawicon4 [6]Wedge Bond

پیوند گُوِه ای (سه گوش)

 

chemdrawicon5 [7]Hash Bond

پیوند خط چین

 

chemdrawicon6 [8]Squiggle Bond

پیوند مارپیچی

 

chemdrawicon7 [9]Crossed Bond

پیوند متقاطع

 

chemdrawicon8 [10]Increase Charge

افزایش بار اتم

 

chemdrawicon9 [11]Decrease Charge

کاهش بار اتم

 

chemdrawicon10 [12]Next Isotope

ایزوتوپ بعدی

 

chemdrawicon11 [13]Undo

لغو

 

chemdrawicon12 [14]Redo

دوباره انجام دادن

 

chemdrawicon13 [15]New Document

سند جدید

 

chemdrawicon14 [16]Inspect Document

دریافت ورودی / صدور خروجی

 

chemdrawicon15 [17]Reset View

تنظیم مجدد نمایش

 

chemdrawicon16 [18]About

درباره نرم افزار

 

chemdrawicon17 [19]Full Screen

حالت تمام صفحه

 

رسم ساختار مولکولی ترکیبات شیمیایی [2]